Wing | 1, 2

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH – WINGS
 

♦ Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 – Mu Online
 
Hình ảnh Mô tả

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings
Sử dụng cho: Thuật Sĩ
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Bloody Summoner.
– Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord
Sử dụng cho: Chúa Tể
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Dark Lord.
– Phòng thủ: 15 + (Cấp Cape * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2) Dark Rave không được tính vào sát thương.
– Hấp thụ sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2)

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng thêm +50 HP + (Cấp độ áo choàng * 5).
– Tăng lên +50 Mana + (Cấp độ áo choàng * 5).
-Tăng +10 Commando + (Cấp độ áo choàng * 5).
– 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings
Sử dụng cho: Phù Thủy
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Soul Master.
– Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương của Phù thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings
Sử dụng cho: Tiên Nữ
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Muse Elf.
– Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Rồng
Dragon Wings
Sử dụng cho: Chiến Binh
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Blade Knight.
– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings
Sử dụng cho: Đấu Sĩ
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Magic Gladiator.
– Phòng thủ: 40 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter
Sử dụng cho: Thiết Binh
Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Rage Fighter.
– Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng HP: 50 + (Cấp cánh * 5).
– Tăng Mana: 50 + (Cấp cánh * 5).
– 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.

Cloak of Limit
Sử dụng cho: Thương Thủ
Cấp độ yêu cầu: 280
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Grow Lancer
– Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 10% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).♦ Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 – Mu Online

 
Hình ảnh Mô tả

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings
Sử dụng cho: Thuật Sĩ
Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Summoner.
– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1%  sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings
Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard
Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Fairy Elf.
– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings
Sử dụng cho: Phù Thủy | Đấu Sĩ | Rune Wizard
Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Wizard, Magic Gladiator.
– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương ma thuật  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Quỷ
Satan Wings
Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ
Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Knight, Magic Gladiator.
– Phòng thủ: 20 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Option
– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).