Khiên | Shield

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI KHIÊN – SHIELDS
 

 
Hình ảnh Tên Khiêng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Khiên Tròn
(Small Shield)

3 28 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Sắt
(Buckler)

6 31 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Sừng
(Horn Shield)

9 34 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Diều
(Kite Shield)

12 37 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer
1551331911.shield01.jpg (45×45) Lapid Shield 13 38 Grow Lancer
1551331910.ish005_s.jpg (45×45)

Khiên Xương
(Skull Shield)

15 40 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.ish006_s.jpg (45×45)

Khiên Bạc
(Round Shield)

18 43 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.ish007_s.jpg (45×45)

Khiên Tiên Nữ
(Elven Shield)

21 43 Elf
1551331910.ish008_s.jpg (45×45)

Khiên Gia Huy
(Plate Shield)

25 50 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.ish009_s.jpg (45×45)

Khiên Chông
(Spike Shield)

30 55 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.ish010_s.jpg (45×45)

Khiên Kim Long
(Dragon Slayer Shield)

35 60 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer
1551331910.ish011_s.jpg (45×45) Tower Shield 40 65 Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.alacran.jpg (45×45) Alacran Shield 40 65 Grow Lancer
1551331910.ish012_s.jpg (45×45) Serpent Shield 45 70   Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
1551331910.ish013_s.jpg (45×45)

Khiên Ma Thuật
(Legendary Shield)

48 73 Dark Wizard
1551331910.ish014_s.jpg (45×45)

Khiên Ngưu Vương
(Bronze Shield)

54 79 Dark Knight, Magic Gladiator
1551331911.ish015_s.jpg (45×45)

Khiên Hỏa Long
(Dragon Shield)

60 85 Dark Knight, Magic Gladiator
1551331911.ish017_s.jpg (45×45)

Khiên Thánh Nữ
(Elemental Shield)

66 91 Muse Elf
1551331911.ish022_s.jpg (45×45) Cross Shield 70 95 Dark Lord
1551331911.shield02.jpg (45×45) Pluma Shield 70 95 Grow Lancer
1551331911.ish016_s.jpg (45×45)

Khiên Triệu Hồn
(Grand Soul Shield)

74 99 Soul Master