Đồ Thần Thánh | Ancient Item

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI ĐỒ THẦN THÁNH – ANCIENT ITEM
 

 
Tên set đồ Bao gồn các vật phẩm Đặc điểm

Knight Leather Set

 

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
Áo Da (+5-10 Nội Lực)
Quần Da (+5-10 Nội Lực)
Găng Da (+5-10 Nội Lực)
Giày Da (+5-10 Nội Lực)
Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng nhanh nhẹn +10
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
Gia tăng sức mạnh +25

Hyperion Bronze Set

 


Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng nhanh nhẹn +15
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng mana tối đa +30

Eplete Scale Set

 

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng nội lực +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10

Garuda Brass Set

 


Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Sức sát thương phép thuật +15% 

Kantata Plate Set

 

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng sức mạnh 15
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

Hyon Dragon Set

 

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20

Vicious Dragon Set

 


Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Apollo Pad Set

 


Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh) 
Nhẫn Phép Thuật

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng nội lực tối đa +20
Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
Gia tăng sức sát thương tối đa +10
Gia tăng năng lượng +30

Evis Bone Set

 


Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Gió

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:
Sức sát thương phép thuật +10%
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng hồi phục nội lực +5

 

Hera Sphinx Set

 


Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng mana tối đa +50

Anubis Legendary Set

 


Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm:
2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh
Sức sát thương phép thuật +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Isis Legendary Set

 

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

♦ Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator
♦ Tùy chọn cho mỗi vật phẩm: 
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
♦ Tùy chọn cho nguyên Set hoàn chỉnh:
Gia tăng năng lượng +30
Sức sát thương phép thuật +10%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%