Bảng Bug Agi Các Nhân Vật

BẢNG BUG AGI TẤT CẢ NHÂN VẬT TRONG GAME MU ONLINE
 

 

 ♦ PHÙ THỦY (DARK WIZARD) AGILITY BUG
 

  Evil Spirits

    0 – 5700 > Sử dụng bình thường
    5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
    8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    9820 – 10700 > Không sử dụng được
    10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
    13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    15700 – 23250 > Không sử dụng được
    23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
    28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    33200 – 65534 > Không sử dụng được

  Inferno

    0 – 61700 > Sử dụng bình thường
    61700 – 65534 > Không sử dụng được

  Nova

    (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
    9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
    33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

♦ CHIẾN BINH (DARK KNIGHT) AGILITY BUG
 

  Twisting Slash

    0 – 47040 > Sử dụng bình thường
    47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

♦ TIÊN NỮ (ELF) AGILITY BUG
 

  MultiShot

    0 – 23200 > Sử dụng bình thường
    23200 – 25250 > Không sử dụng được
    25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
    37750 – 56500 > Không sử dụng được
    56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

♦ ĐẤU SĨ (MAGIC GLADIATOR) AGILITY BUG
 

  Evil Spirit

    0 – 11200 > Sử dụng bình thường
    11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
    16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    19440 – 21200 > Không sử dụng được
    21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
    26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
    31100 – 46200 > Không sử dụng được
    46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
    56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  Twisting Slash

    0 – 47180 > Sử dụng bình thường
    47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  Inferno

    0 – 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash

    0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

♦ CHÚA TỂ (DARK LORD) AGILITY BUG
 

  Firescream

    0 – 2400 > Sử dụng bình thường
    2400 – 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
    5000 – 5600 > Không sử dụng được
    5600 – 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
    6800 – 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
    8000 – 11800 > Không sử dụng được
    11800 – 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
    16600 – 65535 > Không sử dụng được